این پیشرفت ها مطمئناً تأثیر مثبت زیادی بر استقلال و کیفیت زندگی بیماران می گذارد و ممکن است هم پزشکان و هم بیماران کمک کنند تا بدانند که توانبخشی ورزش مفید چیست.”
محققان امیدوارند که در این گزارش پزشکان پزشکی را به دیدن مزایای مراجعه به افراد سالخورده در برنامه های توانبخشی و ترغیب آنها به مشارکت تشویق کنند.